Terms & Conditions

Terms & Conditions

Nedenstående almindelige generelle handelsbetingelser gælder alle &PARTNER’s tilbud, salg og leverancer – også i de tilfælde hvor Kunden foreskriver andre betingelser. Nedenstående generelle handelsbetingelser kan kun fraviges ved en skriftlig aftale med &PARTNER.

Nedenstående almindelige generelle handelsbetingelser gælder alle &PARTNER’s tilbud, salg og leverancer – også i de tilfælde hvor Kunden foreskriver andre betingelser. Nedenstående generelle handelsbetingelser kan kun fraviges ved en skriftlig aftale med &PARTNER.

Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige vilkår beskrevet i de generelle handelsbetingelser.

De generelle handelsbetingelser gælder for alle aftaler, som &PARTNER har indgået efter den 1. juli 2017.

OGPARTNER ApS
Islands Brygge 79A – 1. sal – Lejl. 7205
2300 Kbh. S
CVR-nr.: 38773593
(herefter &PARTNER)

1. Ydelsen

1.1. &PARTNER leverer konsulentydelser inden for reklame, markedsføring, kommunikation, programmering, design, udvikling, online markedsføring, webshops samt kursus (”Ydelsen”) inden for disse til både private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder (”Kunden”).

1.2. Aftaler med &PARTNER om levering af Ydelser efter punkt 1.1. kan indgås telefonisk eller skriftligt, herunder via e-mail.

1.3. Medmindre andet er aftalt, tager enhver Ydelse som udgangspunkt afsæt i en specifik projektbeskrivelse, der skal forstås som &PARTNERs (mundtlige eller skriftlige) forslag til hvordan Ydelsen skal udføres og leveres samt et prisoverslag. Projektbeskrivelsen vil være underlagt disse handelsbetingelser.

1.4. &PARTNERS tilbud om levering af Ydelser fra &PARTNER, herunder Projektbeskrivelse og prisoverslag er gældende i 14 dage fra datoen for afgivelse
af tilbud.

2. Levering

2.1. Kunden skal inden rimelig tid levere de nødvendige oplysninger, informationer og materiale til &Partner, som er påkrævet til brug for levering af den enkelte Ydelse.

2.2. &PARTNER bestræber sig på at levere Ydelsen på det aftalte tidspunkt med forbehold for forhindringer eller forsinkelser, som der måtte opstå, som &PARTNER
er uden skyld i, eksempelvis:

• Undladelser eller handlinger fra Kundens side,
• forhindringer eller forsinkelser hos tredjeparter, og
• Uforudseelige hændelser hos &PARTNER.

2.3. &PARTNER vil snarest muligt informere Kunden om en eventuel forsinkelse, herunder hvornår Ydelsen forventes leveret.

2.4. &Partner vil løbende holde Kunden underrettet om udviklingen i de igangværende Ydelser.

3. Afbestilling

3.1. Kunden er berettiget til at afbestille en indgået aftale om levering af Ydelse. Afbestilling skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold til &Partner.

3.2. &Partner er berettiget til at kræve betaling for den tid, der er forbrugt på den afbestilte Ydelse. Derudover kan &Partner kræve betaling for løbende eksterne udgifter, der relaterer sig til den afbestilte Ydelse.

4. Behandling af personoplysninger

4.1. I forbindelse med aftalens indgåelse og levering af Ydelser vil &PARTNER indsamle og behandle en række oplysninger om Kunden, herunder personoplysninger.

4.1. &PARTNER vil som udgangspunkt kun indsamle oplysninger om navn, adresse,
e-mail adresse. &PARTNER vil dog kun indsamle de oplysninger, der er nødvendige for levering af Ydelsen.

4.2. &PARTNER behandler Kundens oplysninger og data som fortroligt materiale og videregive dette til anden side uden forudgående skriftlig aftale med Kunden.

4.3. Kunden har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om Kunden. Kunden har desuden ret til at:

• gøre indsigelse mod &PARTNERs behandling af Kundens personoplysninger,
• få urigtige eller vildledende personoplysninger rettet, blokeret eller slettet, og
• klage over &PARTNERs behandling af Kundens personoplysninger.

5. Honorar

5.1. Med mindre andet skriftligt er aftalt, er &Partner berettiget til en timebaseret konsulenthonorar.

5.2. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med levering Ydelsen er ikke medtaget i prisoverslaget. Ekstraordinære omkostninger omfatter blandt andet,
men ikke udelukkende, rejse- og transportomkostninger, rejsetid, produktion af præsentationsmateriale, tekstoversættelser, andet sekretærarbejde, juridisk bistand m.m. Disse omkostninger vil blive faktureret særkilt.

5.3. &Partner er berettiget til kørselsgodtgørelse efter Statens takster.

6. Fakturering og betaling

6.1. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og til betaling sker.

6.2. Der ydes som udgangspunkt ingen kredit.

6.3. Kan Kunden ikke anerkende en faktura, skal Kunden straks reklamere efter modtagelse af fakturaen skriftligt eller elektronisk reklamere over for &Partner, herunder angive på hvilken baggrund fakturaen ikke kan anerkendes.

7. Immaterielle rettigheder

7.1. Kunden erhverver alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten og brugsretten til de endelige koncepter, layouts, tekster, illustrationer mv. i takt med udførelsen af de enkelte aftalte opgaver. &Partner sørger for at frikøbe immaterielle rettigheder og som minimum de brugsrettigheder fra tredjemand (herunder produktionsselskaber, fotografer, billedbureauer, modeller, skuespillere mv.), der er nødvendige for opgavens udførelse, gældende ubegrænset i Danmark. Udgiften skal indgå i budgettet for opgaven.

7.2. De i forudgående punkt nævnte rettigheder overgår først til Kunden i det omfang, Kunden har foretaget betaling for de pågældende rettigheder. Prisen for rettighederne bør – så vidt muligt – fremgå af de prisoverslag, der gives for de enkelte opgaver.

Kundens rettighedserhvervelse omfatter alene Danmark.

7.3. Med mindre andet særskilt er besluttet mellem &PARTNER og Kunden, er &Partner berettiget til at anvende Kunden som reference, herunder ved angivelse af Kundens navn og logo.

8. Ansvarsforhold

8.1. &PARTNER vil bestræbe sig på sikre, at Ydelsen i overensstemmelse med markedsføringsloven og at foreslåede navne, logoer og forretningskendetegn ikke er i konflikt med tredjemands rettigheder.

8.2. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger og det materiale, der udleveres til &Partner eller stilles til disposition for &Partner, til enhver tid er ajourførte og korrekte. Det er Kundens ansvar ved samarbejdets start, at gøre &Partner opmærksom på særlige lovregler, bestemmelser og kutymer/sædvaner, som er gældende for Kunden og dennes forretningsområder, der er af betydning for &Partners levering af Ydelsen.

8.3. Et eventuelt økonomisk tab, der kan kræves erstattet af Kunden eller af &PARTNER i tilfælde af misligholdelse, skal opgøres i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler med en beløbsmæssig ansvarsbegrænsning, der svarer til leveranceprisen af den misligholdte Ydelse og med de begrænsninger, der følger af punkt 8.5. Et erstatningskrav mod &Partner kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede Ydelse. &PARTNER hæfter ikke for driftstab, omsætnings- og avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om Ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede Ydelse.

8.4. Krav som følge af misligholdelse af aftale om levering af en Ydelse skal hurtigst muligt og senest 14 dage efter at den ikke-misligholdendes parts bliver bekendt med kravet, skriftligt gøres gældende over for den anden part.

8.5. Følgende omstændigheder hos &PARTNER medfører dog ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens op-fyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som er uden for &PARTNERs kontrol, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af &PARTNER, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mereend 6 måneder af en begivenhed som nævnt i denne bestemmelse.

9. Lovvalg og værneting

9.1. Enhver tvist udspringende af eller med relation til aftalen er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

9.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Københavns Byret som værneting medmindre retsplejeloven foreskriver eller giver mulighed for alternativt dansk værneting i første instans.