Privacy Policy

Privacy Policy

1. Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan &Partner ApS (herefter ”&Partner”, ”vi”, ”vores”, eller ”os”) indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

2. Den Dataansvarlige

&Partner er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

&Partner ApS
CVR-nr.: 3877 3593
c/o NOHO – Flæsketorvet 28
1711 Kbh. V

Direktør Jacob Færtz
Tlf.: 93 608 608
E-mail: jf@ogpartner.dk.

3. Formålet med behandlingen

Som led i administrationen af kundeforholdet mellem dig (eller din arbejdsgiver)
og &Partner, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger med det generelle formål at administrere kundeforholdet og for at kunne udveksle resultater, have telefonisk og skriftlig korrespondance og for at fremsende en faktura for det udførte arbejde.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på opfyldelse af den indgåede aftale mellem dig og &Partner, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

4. Kategorier af personoplysninger

De behandlede personoplysninger omfatter dine kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder særligt navn, arbejdsmail, titel og telefonnummer (samlet betegnet “Personoplysninger”).

5. Indsamling af oplysninger

Vi indsamler primært Personoplysninger fra dig personligt. Det kan også være,
at vi som led i udviklingen af kundeforholdet modtager oplysninger om dig fra
dine kollegaer eller andre i jeres organisation.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

De Personoplysninger som &Partner indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke eller som beskrevet nedenfor.

I tilfælde af at &Partner overlader behandlingen af dine Personoplysninger til en tredjepart (databehandlere) vil &Partner udelukkende overlade behandlingen dine Personoplysninger til tredjeparter, som kan behandle din Personoplysninger med
den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. &Partner har implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparters behandling af dine Personoplysninger.

I tilfælde af manglende betaling af en faktura, kan vi efter omstændighederne videregive dine oplysninger til et inkassobureau eller en advokat, som vil forestå inddrivelsen af det skyldige beløb fra din arbejdsgiver.

7. Opbevaringsperiode for dine Personoplysninger

&Partner vil kun behandle og opbevare dine Personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og herefter i højst en periode på 5 år efter betaling af den sidste faktura i kundeforholdet. Herefter sletter &Partner alle dine Personoplysninger.

Vi arkiverer oplysninger om dig i op til 5 år af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven og med henblik på at yde den bedste service og rådgivning,
såfremt du eller din arbejdsgiver måtte få brug for os til et andet projekt.

8. Behandlingssikkerhed

&Partner har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger
mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse
eller beskadigelse.

Hvis &Partner videregiver dine Personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor, vil &Partner sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

9. Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger &Partner behandler om dig.

Hvis de oplysninger &Partner behandler om dig er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.

Du kan også i visse gøre indsigelse mod &Partners behandling af dine Personoplysninger eller i visse tilfælde bede &Partner begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine Personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at høre mere om eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte

&Partner ApS
CVR-nr.: 3877 3593
c/o NOHO – Flæsketorvet 28
1711 Kbh. V

Direktør Jacob Færtz
Tlf.: 93 608 608
E-mail: jf@ogpartner.dk.

10. Klage

Du kan til enhver tid kontakte &Partners direktør, Jacob Færtz, hvis du mener, at vi behandler dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Over vores behandling af dine Personoplysninger.

11. Overførsel til tredjelande

Dine Personoplysninger behandles inden for EU.

Såfremt &Partner iværksætter en overførsel eller behandling i lande uden for EU, f.eks. ved opbevaring i en cloudtjeneste, vil vi i disse tilfælde træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik ligesom der sikres et gyldigt overførselsgrundlag.

12. Ændringer

&Partner forbeholder sig retten til at ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden.

&Partners til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan rekvireres ved henvendelse til Jacob Færtz.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, orienterer vi dig herom.